Objednejte se k právníkovi:

540 030 178

právní poradna Brno

Advokátní kancelář a mediační služby v Brně
JUDr. Lenka Hrdličková

Potřebujete právní pomoc či právní poradenství, abyste mohli vyřešit svůj problém? Hledáte spolehlivého právníka s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi? JUDr. Lenka Hrdličková Vám nabízí pomocnou ruku i jako zapsaný mediátor a to jak v Brně, tak na celém území České republiky.

Nabízím komplexní právní služby jak soukromým osobám, tak obchodním společnostem, družstvům, podnikatelům i obcím.

Specializuji se na poradenství v oblasti:

 • občanské právo - ochrana vlastnického práva, náhrada škody, majetková vypořádání, vymáhání pohledávek včetně zajištění exekuce, insolvenční řízení
 • obchodní právo - sepisování smluv, prodej, koupě závodu (dříve podniku), převod podílu v korporaci, smlouvy o majetkovém vypořádání spoluvlastníků
 • rodinné právo - rozvody manželství, úprava práv a povinností k nezl. dětem, výživné (děti, manželé), vypořádání společného jmění manželů, řešení bytové problematiky
 • trestní právo - obhajoba před soudy v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení

Při poskytování právních služeb kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi, profesionální jednání založené na znalosti právní problematiky s ohledem na zájmy klienta. Právní služby mohou spočívat v právní konzultaci, právním zastoupení i v dlouhodobé spolupráci.

Podle okolností případu zastupuji klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Obraťte se na mě s důvěrou. Pomůžu Vám se spravedlností v nejrůznějších situacích Vašeho života.

Mediace – profesionální řešení sporů

Mediace, neboli česky zprostředkování, představuje efektivní, rychlý a neformální způsob mimosoudního řešení sporů za pomoci mediátora, jako školeného profesionála odpovědného za řízení komunikace stran. Cílem je najít taková řešení konfliktu, která budou nejlépe odpovídat možnostem stran a uspokojovat jejich potřeby. Jsem vedena v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Mediaci poskytuji v následujících oblastech: rodinná a manželská mediace, obchodníobčanské spory, pracovněprávní spory, spotřebitelské spory a spory sousedské.

Právní poradenství a služby

 • zpracování smluv
 • převody nemovitostí
 • právní zastoupení u soudu
 • sepis žalobních návrhů
 • právní pomoc při zakládání obchodních společností
 • řešení problematiky vztahů vznikajících při činnosti obchodních společností a podnikání
 • účast na úkonech orgánů v trestním řízení
 • obhajoba v řízení před soudy všech stupňů
 • zastupování v řízení na plnou moc
 • spolupráce s notáři, soudními znalci, účetními a daňovými poradci, soudními exekutory

Cena právních služeb

 • Odměna smluvní - stanovená dohodou mezi advokátem a klientem v závislosti na časové a odborné náročnosti právní služby. Může být jako odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.
 • Odměna mimosmluvní - není-li odměna určena smluvně, postupuje se u výpočtu odměny dle zákonného předpisu - vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje se podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.
 • Odměna z advokátních úschov se odvíjí od výše uschované částky.